1. Uczestnikiem wycieczki może być każda osoba pełnoletnia. Niepełnoletni mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Każdy uczestnik wycieczki bierze w niej udział na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie wycieczki.

4. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym.

5. Uczestnik wycieczki zobowiązuje się do trzymania w grupie, do nie rozjeżdżania się w inne kierunki niż pozostali uczestnicy. W przypadku chęci wcześniejszego opuszczenia wycieczki uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o tym Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanej wycieczki z powodu pogody, która uniemożliwi jej zrealizowanie lub z innych ważnych przyczyn dla Organizatora, np. choroba, pilny wyjazd.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wycieczki (max.5 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisów należy dokonywać poprzez e-mail:kontakt@aktywnyustron.pl

8. Opłata będzie pobierana w dniu wycieczki wyłącznie gotówką.

9. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zgadza się z warunkami wycieczki.